Welcome to TheBreastStory.com

Welcome to TheBreastStory.com

ศัลยกรรมเสริมหน้าอก
TheBreastStory.com เป็นเว็บไซด์ที่ให้ความรู้กับผู้ที่ต้องการเสริมหน้าอก โดยใช้ถุงซิลิโคน เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานของการผ่าตัด โดยใช้ถุงเต้านมเทียม โดยจะกล่าวถึง ลักษณะของถุงซิลิโคนแต่ละชนิด การเลือก ขนาดของถุง เทคนิคการผ่าตัดรวมถึงปัญหาและการดูแลหลังการผ่าตัด ซึงนอกจากจะทราบชนิดของถุงซิลิโคนแล้วยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัดอื่น ที่อาจทำรวมกับการผ่าตัดเสริมหน้าอก เช่น การ ผ่าตัดตบแต่งหัวนม, การผ่าตัดกระชับเต้านม