การผ่าตัด

การผ่าตัด

    ขั้นตอนการผ่าตัด ประกอบไปถึงการระงับความรู้สึกการผ่าตัดและการพักฟื้น
การระงับความเจ็บปวดของการผ่าตัดเสริมหน้าอกมีได้หลายชนิดดังนี้

 1. การดมยาสลบ
 2. การฉีดยานอนหลับหรือการให้ยาสลบอย่างอ่อน
 3. การฉีดยาชา
 4. การให้ยาชาเฉพาะที่

 

 1. การดมยาสลบ เป็นการทำให้คนไข้หลับสนิทขณะที่สลบคนไข้จะไม่รู้สึกตัว ไม่สามารถ
  เคลื่อนไหวและจำเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้ในระหว่างดมยาสลบ จะมีการตรวจวัดสัญญาณชีพทุก
  อย่างเช่น การเต้นของหัวใจ ระดับความดันเลือด ระดับออกซิเจน
  • การดมยาสลบ มักต้องใส่ท่อหายใจเพื่อช่วยหายใจ และใช้แก๊สเพื่อเป็นยาสลบหลังจากผ่าตัด
   ก็จะมี การถอดท่อช่วยหายใจออก ดังนั้นจะสังเกตได้ว่าหลังจากสลบแล้ว อาจมีการเจ็บคอประมาณ
   1-2 วัน
  • หลังจากดมยาสลบ อาจมีอาการข้างเคียงคือ คลื่นไส้ อาเจียนได้ โดยทั่วไปอาการจะดีขึ้น ถ้า
   ได้ยาระงับการอาเจียน
 2. การฉีดยานอนกลับหรือการฉีดยาสลบอย่างอ่อน
  • โดยการใช้ยาฉีดเข้าเส้นเลือดให้หลับและระงับความเจ็บปวด และไม่หลับ ลึกถึงระดับเท่ากับ
   การสลบ การใช้ยาระงับความรู้สึกแบบนี้อาจใช้แก๊ส โดยไม่ใส่ท่อหายใจหรือใช้ยาฉีดให้หลับซึ่งยา
   เหล่านี้ช่วยให้หลับ ลดความวิตกกังวลและลืมเหตุการณ์ต่างๆแต่บางครั้งอาจไม่ช่วยระงับความ
   เจ็บปวดเพิ่มหรืออาจต้องใช้ยาชาเฉพาะที่ช่วย
  • การระงับความรู้สึกแบบนี้ จะมีอาการข้างเคียงเรื่อง คลื่นไส้อาเจียนน้อยกว่าการดมยาสลบ
 3. การฉีดยาเฉพาะที่
  • การฉีดยาชาเฉพาะที่จะทำให้บริเวณที่ผ่าตัดชา เพื่อจะทำการผ่าตัดได้ การฉีดยาชา แพทย์จะ
   ทำความสะอาด บริเวณที่จะฉีดยาด้วยยาฆ่าเชื้อ เวลาฉีดยาชามักจะเจ็บปวดเล็กน้อย ก่อนที่จะชา
   โดยทั่วไป ยาชาจะมีฤทธิ์หลังจากการฉีดยาเข้าไปทันทีโดยทั่วไป หลังฉีดยาชาจะไม่มีอาการเจ็บปวด
   เลยแต่อาจมีความรู้สึกถูกกด หรือจับบริเวณผิวหนังบ้างถ้ามีอาการเจ็บปวดช่วงนี้ ควรบอกให้แพทย์
   ทราบเพื่อที่จะฉีดยาชาเพิ่มได้
   อาการข้างเคียง อาจมีอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน ใจสั่น ถ้าฉีดยาเข้าเส้นเลือด โดยทั่วไป
   มักไม่มีอาการแพ้ยาชา
  • โดยทั่วไปการฉีดยาชา อาจทำได้ในกรณี ที่ทำการเสริมหน้าอกในระดับเหนือกล้ามเนื้อแต่ถ้าเสริมใต้
   กล้ามเนื้อ การฉีดยาชา อาจไม่เพียงพอ โดยทั่วไป การฉีดยาชามักทำร่วมกับการให้ยานอนหลับ เพื่อ
   ลดความกังวล
 4. การให้ยาชาเฉพาะส่วน การฉีดยาชาแบบนี้เป็นการฉีดยาชาเฉพาะบางส่วนของเส้นประสาท
  ที่เกี่ยวข้องในการผ่าตัดเสริมหน้าอก ควรใช้การฉีดยาชา ส่วนของเส้นประสาทที่ใช้ เสริมหน้าอกโดย
  ฉีดยาชาบริเวณเส้นประสาทที่อยู่ใต้กระดูกซี่โครง แต่วิธีการนี่ ค่อนข้างยุ่งยากไม่ค่อยนิยมกัน
  โดยทั่วไปในการเสริมหน้าอกจะใช้การดมยาสลบ แบบลึกหรือแบบตื้นแตกต่างร่วมกับการใช้
  ยาชาฉีด บริเวณที่ผ่าตัด โดยการดมยาสลบจะเป็นวิธีการที่เลือกใช้มากที่สุด

การผ่าตัด
ก่อนการผ่าตัด แพทย์จะสรุปวิธีการผ่าตัด เช่น แผลทางเข้า , ถุงที่ใช้ ,ขนาดของถุง ให้ทราบและเข้าใจ
ตรงกันหลังจากดมยาสลบหรือให้ยานอนหลับ แล้วแพทย์จะทำความสะอาดบริเวณที่จะทำผ่าตัด
รวมถึงบริเวณทางเปิดแผลที่จะผ่าตัดเสริมหน้าอก โดยวิธีการเสริมและการเปิดแผล จะทำตามที่ตกลง
ไว้ก่อนการผ่าตัด

 1. เปิดแผลในตำแหน่งที่ตกลงไว้ก่อนการผ่าตัด โดยทั่วไป อาจเป็นทางรักแร้, ทางหัวนม, ทาง
  ใต้ราวนม
 2. แพทย์จะหาช่องว่างผ่านทางแผลเปิดโดยอาจทำช่องว่าง เหนือกล้ามอกหรือใต้กล้ามเนื้อ
  หน้าอกตามตำแหน่งที่ปรึกษาไว้
 3. ใส่ถุงเจล หรือน้ำเกลือเข้าทางช่องที่เปิดไว้ของหน้าอก ไปยังตำแหน่งของช่องว่างที่เปิดไว้
  ถ้าเป็นถุงน้ำเกลือต้องฉีดน้ำเกลือจนได้ขนาดตามที่ต้องการ แล้วดึงสายออก
 4. ขยับช่องว่างจนได้ขนาดกว้างกว่าถุงเต้านมและไม่มีรอยพับย่นของถุง
 5. ล้างแผลผ่าตัดและช่องว่างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
 6. ใส่สายระบายน้ำเหลือง
 7. เย็บปิดแผล
 8. พับผ้าปิดทางบริเวณเต้านม เพื่อลดการไหลของเลือดและทำให้ถุงเต้านมอยู่ในตำแหน่งปกติ