กายวิภาคของเต้านม

กายวิภาคของเต้านม

เต้านมเป็นอวัยวะที่ประกอบด้วยต่อมน้ำนม ท่อน้ำนม ไขมันและผิวหนัง อยู่บนกล้ามเนื้อหน้าอกมัด
ใหญ่ ที่ใช้ในการเคลื่อนตัวของหน้าอก ใต้กล้ามเนื้อหน้าอกมัดใหญ่จะมีกล้ามเนื้อหน้ามัดเล็กวางอยู่ในส่วนของ
เต้านมที่ประกอบด้วยไขมันและต่อมน้ำนม จะมีท่อเล็กของต่อมน้ำนมมารวมกันเป็นท่อใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วมาเปิด
ที่หัวนม รูปร่างของเต้านมจะไม่ได้เป็นรูปทรงกลมเลยทีเดียว โดยทั่วไปจะมีเนื้อเต้านมมากบริเวณด้านล่าง
มากกว่าด้านบน